Tùng Kiến Trúc

“CÔ BỒ CHỦ NHIỆM”

Bạn Phạm Thanh Tùng chia sẻ: Tôi và em chung lớp Đại học, nhưng điều khác chút đó là em là giáo viên chủ nhiệm của